Advertisement

Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALI

W dniu 11 marca 2014 roku Przedszkole Publiczne w Kowali rozpoczyna rekrutację na rok szkolny 2014/2015.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.Załącznik nr 1
do zarządzenia nr4 /2014
dyrektora

PROCEDURA REKRUTACJI KANDYDATÓW
DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALI

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.).
3. Statut przedszkola.

Do Przedszkola Publicznego w Kowali przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Kowala.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do przedszkola , jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku większej liczby kandydatów , niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria :

I etap rekrutacji
I. Kryteria ustawowe :
1. Wielodzietność rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. Każde spełnione kryterium to wartość 2 punktów.
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.
II etap rekrutacji
II. Dodatkowe kryteria rekrutacji określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z wójtem gminy:
1.Dziecko obojga rodziców pracujących - 5 pkt.
2.Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola – 4 pkt.
3.Miejsce płacenia podatku- Gmina Kowala - 3 pkt.
4.Dziecko z rocznika 2010 – 2 pkt.
5.Ilość zadeklarowanych godzin pobytu ponad podstawę programową za każdą
godzinę - 1 pkt.

III. Tok postępowania rekrutacyjnego:

1. Ogłoszenie o terminie rekrutacji na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Kowali - www.ppkowala.przedszkolowo.pl
2. Przyjmowanie deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w danym przedszkolu od 24.02.- 10.03.2014r. (dzieci uczęszczające do przedszkola).
3. 11.03.2014r rozpoczęcie rekrutacji na wolne miejsca – określenie liczby wolnych miejsc, pobór i przyjmowanie wniosków , wywieszenie do wiadomości rodziców/opiekunów zasad naboru..
4. 31.03.2014r. godz.15.00 –zakończenie przyjmowania wniosków wraz z obowiązującą dokumentacją.
5. 01.04.- 15.04.2014r. prace komisji rekrutacyjnej.
6. 08.04.2014r.wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .
7. 15.04.2014r. wywieszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
8. W przypadku kandydatów nieprzyjętych, zamieszkałych w Gminie Kowala, dyrektor przedszkola informuje Wójta Gminy o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego:
1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Kowali odbywa się raz w
roku.
2. Rodzice dzieci uczęszczających już do publicznego przedszkola składają „deklarację kontynuacji” pobytu dziecka w danym przedszkolu (nie złożenie w określonym terminie przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
3. Rodzice nowych kandydatów mają możliwość złożenia „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” do trzech wybranych placówek.
4. W załączeniu do „Wniosku o przyjęcia do przedszkola” rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty, opisane we wniosku – brak wymaganego dokumentu jest jednoznaczne z niespełnianiem danego kryterium.
5. Dokumenty o których mowa w pkt.4 są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo poświadczonego dokumentu „stwierdzam zgodność z oryginałem „ z czytelnym podpisem .
6. Każde ze składanych przez rodziców /opiekunów oświadczeń ma zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku: od 3-ego do 6-ego roku życia.
8. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące dzieci objętych obowiązkiem „edukacji przedszkolnej”, w następnej kolejności - dzieci nie objęte obowiązkiem edukacyjnym, wyższego rocznika.
9. Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.
10.W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych w toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata w drodze głosowania.

V. Procedura odwoławcza:
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.


VI. Postanowienia końcowe
1. Liczbę miejsc organizacyjnych w oddziałach określa projekt organizacyjny przedszkola Publicznego w Kowali.
2. Przez rodziców zastępczych rozumie się prawnych opiekunów zastępczych.
3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.
4. W trakcie roku szkolnego, w miarę posiadanych miejsc, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.Pliki do pobrania:
Komunikat 2014-03-10, 15:16 | autor: Luiza Jelonek
Przedszkolowo.pl logo