Organizacja pracy przedszkola


Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-16.30

GODZINY PRACY NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


GrupaI
Poniedziałek: Piwońska Ewelina 7.30 - 12.00
Steuer Jolanta 12.00 – 12.30
Piwońska Ewelina 12.30 – 15.00
Wtorek: Woźniak Agnieszka 7.30 - 12.00
Maciejczak Karolina 12.00 – 12.30
Piwońska Ewelina 12.30 – 16.30
Środa: Piwońska Ewelina 7.30 – 13.00
Steuer Jolanta 13.00 – 13.30
Woźniak Agnieszka 13.30 - 16.00
Czwartek: Piwońska Ewelina 7.30 - 12.00
Maciejczak Karolina 12.00 – 12.30
Piwońska Ewelina 12.30 – 15.00
Piątek: Woźniak Agnieszka 7.30 - 13.30
Piwońska Ewelina 13.30 – 16.30


Grupa II
Poniedziałek: Woźniak Agnieszka 7.30 - 12.00
Walczyk Jolanta 12.00 – 13.00
Steuer Jolanta 13.00 – 13.30
Walczyk Jolanta 13.30 – 16.00
Wtorek: Walczyk Jolanta 7.30 - 12.00
Woźniak Agnieszka 12.00 – 13.30
Maciejczak Karolina 13.30 – 14.00
Woźniak Agnieszka 14.00 – 16.00
Środa: Walczyk Jolanta 7.30 - 13.30
Steuer Jolanta 13.30 – 14.00
Walczyk Jolanta 14.00 – 15.00
Czwartek: Walczyk Jolanta 7.30 - 11.00
Woźniak Agnieszka 11.00 – 13.00
Maciejczak Karolina 13.00 – 13.30
Woźniak Agnieszka 13.30 – 16.00
Piątek: Walczyk Jolanta 7.30 - 15.00

Grupa III
Poniedziałek: Kruk Ludwika 6.30 - 12.00
Białczak Agnieszka 12.00 – 14.00
Steuer Jolanta 14.00 - 14.30
Białczak Agnieszka 14.30 – 16.30
Wtorek: Białczak Agnieszka 6.30 - 11.30
Maciejczak Karolina 11.30 – 12.00
Kruk Ludwika 12.00 – 16.30
Środa: Kruk Ludwika 7.30 - 11.00
Białczak Agnieszka 11.00 – 14.00
Steuer Jolanta 14.00 – 14.30
Białczak Agnieszka 14.30 – 16.30
Czwartek: Białczak Agnieszka 7.30 - 11.30
Maciejczak Karolina 11.30 – 12.00
Białczak Agnieszka 12.00 – 13.00
Kruk Ludwika 13.00 – 16.30
Piątek: Kruk Ludwika 7.30 – 12.30
Białczak Agnieszka 12.30 – 16.00

Grupa IV
Poniedziałek: Bąk Anna 7.30 - 12.00
Cebula Małgorzata 12.00 - 14.30
Steuer Jolanta 14.30 – 15.00
Cebula Małgorzata 15.00 – 16.30
Wtorek: Cebula Małgorzata 7.30 - 11.00
Maciejczak Karolina 11.00 – 11.30
Bąk Anna 11.30 - 15.00
Środa: Bąk Anna 6.30 - 10.00
Cebula Małgorzata 10.00 – 14.30
Steuer Jolanta 14.30 – 15.00
Cebula Małgorzata 15.00 – 16.30
Czwartek: Cebula Małgorzata 6.30 - 11.00
Maciejczak Karolina 11.00 - 11.30
Bąk Anna 11.30 – 16.30
Piątek: Bąk Anna 6.30 - 12.00
Cebula Małgorzata 12.00 - 16.30


GrupaV
Poniedziałek: Piotrowska Iwona 7.30 - 13.30
Steuer Jolanta 13.30 – 14.00
Piotrowska Iwona 14.00 – 15.00
Wtorek: Jelonek Luiza 7.30 - 10.30
Maciejczak Karolina 10.30 – 11.00
Jelonek Luiza 11.00 – 12.00
Piotrowska Iwona 12.00 – 15.00
Środa: Piotrowska Iwona 7.30 - 12.00
Steuer Jolanta 12.00 – 12.30
Piotrowska Iwona 12.30 – 15.00
Czwartek: Jelonek Luiza 7.30 - 10.30
Maciejczak Karolina 10.30 – 11.00
Jelonek Luiza 11.00 - 13.00
Piotrowska Iwona 13.00 – 15.00
Piątek: Piotrowska Iwona 7.30 - 15.00

DNI OTWARTE DO KONTAKTÓW INDYWIDUALNYCH Z RODZICAMI:

Rodzice spotykają się indywidualnie z wychowawcą po wcześniejszym ustaleniu
terminu.
ZAJĘCIA DODATKOWE ODBYWAJĄCE SIĘ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOWALI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


RELIGIA - poniedziałek 12.00 – 15.00
- środa 12.00 – 15.00


JĘZYK ANGIELSKI - wtorek 11.00 – 14.00
- czwartek 11.00 – 14.00


ZAJĘCIA TANECZNO-UMUZYKALNIAJĄCE

- poniedziałek 10.00 – 12.30
- czwartek 10.00 – 12.30


GIMNASTYKA KOREKCYJNA
- wtorek 11.30 – 12.30

- środa 11.30 – 12.30

13.00 – 14.30

- czwartek 11.30 – 12.00


TERAPIA LOGOPEDYCZNA -poniedziałek 9.00 - 14.00
-piątek 9.00 - 14.00


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA - wtorek 9.00 - 12.00
PRZEDSZKOLE POSIADA KONCEPCJĘ PRACY
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOWALI

Misja przedszkola wg. koncepcji:

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu, bez płaczu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, śpiewały i tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy.

Wizja przedszkola:
• Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
• Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
• Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwości samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.
• Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
• Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
• Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
• Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoja bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
• Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy maja satysfakcję ze swojej pracy.

Cele koncepcji przedszkola:

1) Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2) Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
3) Doskonalenie, jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.


Główne kierunki pracy przedszkola to:

- profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji  opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
- wspomaganie rodziców w pracy  wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej,
- kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia,
- stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem,
- wychowanie w duchu wartości ogólnoludzkich oraz poszanowania Ojczyzny, uczenie dzieci odróżniania dobra od zła, podążania za tym, co dobre, piękne i szlachetne,
- tworzenie dzieciom warunków do wszechstronnego rozwojuosobowości w duchu personalizmu i pedagogiki poprzez realizację programów ukierunkowanych na aktywność dziecka i jego potrzeby,
- stosowanie aktywnych metod pracy - rozwijających aktywność twórczą dzieci, stwarzanie sytuacji, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności, wyposażanie wychowanków w określone umiejętności i zasób wiedzy,
- stworzenie dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez muzykę, śpiew, twórczość plastyczna, kontakt ze sztuka i zabawę,
- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
- podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska,
- kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci,
- respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.

Projekty, w których nasze przedszkole bierze udział w roku szkolnym 2016-17

1.Akademia AQUAFRESH- ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla
przedszkolaków.Tegoroczna edycja programu będzie kontynuacją działań
edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci.

2.Dzieciństwo bez próchnicy to hasło projektu realizowanego przez Uniwersytet
Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wspólnie z ośmioma uczelniami
medycznymi w Polsce,w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej, którego celem jest edukacja dzieci w wieku od 0
do 5 lat, ich rodziców, nauczycieli, pielęgniarek, lekarzy pediatrów po to, aby
zatrzymać postępującą epidemię próchnicy.

3.Projekt edukacyjny NASZE EMOCJE- opracowany przez naszą koleżankę E.Piwońską,
uczący nazywania i wyrażania uczuć w sposób werbalny i poza werbalny,a także
kształtowania w sobie empatii.


Przedszkolowo.pl logo